E: therefugeeproject@gmail.com M: +359 884 924 031

Стани доброволец в Проект Бежанци днес

04.09.2017

Си Ви Ес – България и Каритас София търсят

ДОБРОВОЛЦИ

за работа с деца, младежи и възрастни  в Проект Бежанци

в приемните центрове в Овча купел, Военна рампа и Враждебна при Държавната агенция за бежанците

 

На всеки четири месеца Проект Бежанци набира нови доброволци и отново дойде време да започнем нашите дейности. Доброволците се ангажират с подготовка и провеждане на образователни занимания за деца и възрастни, търсещи международна закрила в България в следните области: български език и ориентация, английски език, математика и природни науки, изкуство, музика, спорт, както и извънкласни дейности и посещения на природни и исторически забележителности. 

Като доброволец по проекта ти имаш активна роля за приспособяването на децата, младежите и възрастните, които се намират в приемните центрове за търсещи закрила на територията на гр. София, към българската среда като цяло и в частност към образователната система в страната. Ще подпомагаш проекта активно, като участваш в тематични групи по интереси и умения, измежду които са и комитет за набиране на средства и повишаване на осведомеността на обществеността относно бежанската ситуация и комитет за организиране на екскурзии. 

 

Задачи:

водене на занимания по: български език и ориентация, английски език*, математика, изкуство, спорт и др. 

ангажиране на вниманието и поддържане на интереса на децата, младежите и възрастните, които посещават занятията;

планиране и организиране на обучителни сесии/дейности като част от малък екип

участие в организирането и провеждането на извънкласни занимания: екскурзии, участия в събития и турнири, посещения на музеи, театри, кина и др.

организиране и провеждане на събития за набиране на средства и повишаване на осведомеността

 

Заетост:

сутрин или следобед през делничните дни

поне две учебни сесии седмично в удобен за теб ден (или повече при възможност и желание от твоя страна);

4+ часа на седмица в зависимост от възможностите на доброволеца.

 

Изисквания към доброволците:

- възраст над 18 години;

- желание и умения за работа с деца, младежи и възрастни в мултикултурна среда;

- съблюдаване на етичните принципи за работа с уязвими групи, заложени в споразумението между доброволеца и «Проект Бежанци»

- отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение и под менторството на координаторите на проекта;

- интерес към различните култури;

- способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове;

- способност за работа с други доброволци за планиране и осъществяване на обучителните сесии/ дейностите;

- опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката;

- владеенето на арабски език и/или фарси би било полезно; владеенето на други езици е плюс.

 
*Познанията по английски не са задължителни за всички кандидати, а единствено за тези, които биха искали да се включат в групата по преподаване на английски език.

 

Продължителност: 9 октомври 2017 г. – 28 февруари 2018 г.като при интерес и удовлетвореност и от двете страни срокът на работа може да се удължи.

 Начало:

- кратко онлайн обучение

- на 7 и 8 октомври провеждане на обучителни сесии - двудневно обучение

- 9 октомври (планирано започване на работата).

 

Място:

Овча Купел: Интеграционен център при ДАБ (София, кв. Овча купел, ул. Монтевидео 21А);

Военна Рампа: ул. „Локомотив“ 11, Сердика – ПГ по Вътрешна Архитектура и Дървообработване, София

Враждебна:  бул. "Ботевградско шосе" №270

 

Обучение:

обща информация за страните на произход, ЕС и местни законови практики и процедури;

подробно разглеждане на проекта и неговите дейности;

информация относно другите организации, които развиват дейност в приемателните центрове;

инструктаж за спецификите при работата с деца, младежи и възрастни, търсещи или получили закрила, от специалисти в ДАБ/БЧК/Службата на Върховния комисар за бежанците към ООН (ВКБООН)/МОМ/преподаватели;

въведение в неформалното образование и предлагане на примерни методи за работа с деца, младежи и възрастни;

емпатия, професионални граници и предотвратяване на синдрома на професионалното прегаряне;

обучение за правата и задълженията на доброволецa;

 

Преимущества:

- междукултурно общуване, запознаване с различни култури;

- придобиване на опит в работата с деца, младежи и възрастни, търсещи закрила;

- опит в планирането и провеждането на обучителни, творчески и спортни дейности;

- придобиване на умения за набиране на средства и организиране на информационни събития;

- сертификат от Си Ви Ес-България и Каритас София на български и английски език;

- лично удовлетворение.

 

Наставничество и оценка:

- ще бъдеш наставляван/а и подпомаган/а в работата си от координаторите на проекта и опитните доброволци, които продължават в проекта;

- лица за контакт ще бъдат координаторите на проекта; ще имаш ментор, който е професионален педагог;

- периодични обучения; междинна и крайна оценка на проекта.

 

За да кандидатстваш, попълни

- (ако досега не си се включвал/а в дейностите на проекта) онлайн формуляра и изпрати CV (на български или английски език) на therefugeeproject@gmail.com 

- (ако си бил/а вече част от проекта) Формуляра за продължаващи в проекта доброволци

Краен срок за кандидатстване - 29 септември 2017 г.